Radca prawny upadłość konsumencka Poznań

Narastające problemy finansowe nie muszą oznaczać sytuacji bez wyjścia. Przepisy prawa dają szansę na oddłużenie i nowy start w życiu rodzinnym oraz zawodowym.

Radca prawny oceni, czy w Twojej sprawie istnieje możliwość ogłoszenia upadłości, a następnie przeprowadzi Cię przez tę procedurę. Kancelaria oferuje nie tylko sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ale także reprezentację w toku postępowania, aż do jego zakończenia. Celem działania Kancelarii jest doprowadzenie do jak największego oddłużenia Klienta i umożliwienie mu nowego startu.

Także w toku prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do sytuacji zaburzenia płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Kancelaria oceni, czy Twoja firma pozostaje niewypłacalna i czy tym samym powstał obowiązek ogłoszenia upadłości. Dodatkowo Kancelaria radcy prawnego oferuje swoje usługi członkom zarządu, w stosunku do których zostały skierowane roszczenia związane z działalnością spółki, w szczególności brakiem ogłoszenia jej upadłości.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań w postępowaniu sądowym. Dotyczy ona tylko osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Niewypłacalność oznacza, że osoba fizyczna – dłużnik, nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniema się, że dłużnik utracił ową zdolność, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Upadłość konsumencka koncentruje się na tym, aby oddłużyć niewypłacalnego dłużnika i w miarę możliwości spłacić jego wierzycieli. Umorzenie dotyczy całości lub części długów, których nie jest ani nie będzie w stanie taka osoba spłacić. Dotyczy to jedynie długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się łatwiejsze od 31 grudnia 2014 r., bowiem wtedy ustawodawca zliberalizował przesłanki w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenta. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędne jest złożenie wniosku do sądu. W tym celu, aby mieć pewność, że dłużnik spełnia warunki do ogłoszenia upadłości oraz że zostaną także wypełnione ustawowe wymogi dotyczące sporządzenia wniosku, najlepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego. Jeśli zostały spełnione wymogi ustawowe, to wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać zgłoszony w każdym czasie- nawet jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela.

Upadłość konsumencka Poznań

Prawo upadłościowe wskazuje, że wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, to dane, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek;
 • wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku oraz ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny oraz zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli wraz z podaniem ich adresów oraz wysokości wierzytelności każdego z nich, a także terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych wraz z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie owej wierzytelności;
 • listę zabezpieczeń, które zostały ustanowione na majątku dłużnika oraz daty ich ustanowienia (zwłaszcza hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych);
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności, które zostały wskazane w art. 491[4] ust. 2 i 3 Prawa upadłościowego – które to okoliczności prowadziłyby do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kancelaria radcy prawnego oferuje:

 • prowadzenie konsultacji przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • ocenę stanu niewypłacalności Klienta,
 • kompleksowe usługi dla podmiotów planujących restrukturyzacje lub będących w trakcie restrukturyzacji,
 • sporządzanie wniosków dotyczących ogłoszenia upadłości konsumentów oraz przedsiębiorców,
 • sporządzanie pism oraz wniosków na etapie postępowania upadłościowego (zgłaszanie wierzytelności, sprzeciwów dotyczących uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności), sporządzanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości,
 • reprezentację Klienta w kontaktach z syndykiem,
 • reprezentację członków zarządu w postępowaniu dotyczącym orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • reprezentację członków zarządu w postępowaniu sądowym, w którym zostały przeciwko nim skierowane roszczenia odszkodowawcze związane z brakiem ogłoszenia lub nieterminowym ogłoszeniem upadłości spółki tzw. „odpowiedzialność członków zarządu z 299 k.s.h.”

W celu ułatwienia procesu składania wniosku o upadłość Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia wzór formularza wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wzór wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oferta skierowana jest do konsumentów oraz przedsiębiorców.

Aktualności dotyczące prawa upadłościowego:

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a odpowiedzialność współkredytobiorców i poręczycieli.
Na etapie analizy możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto zastanowić się jakie konsekwencje dla wszystkich zobowiązań będzie miało rozpoczęcie tej procedury. W szczególności taka analiza powinna zostać przeprowadzona jeżeli jakieś zobowiązanie, najczęściej kredytowe, zostało zaciągnięte przez dłużnika z inną osobą lub poręczone np. przez najbliższą rodzinę.

Zgodnie z art. 49115 Prawa upadłościowego ogłoszenie upadłości co do zasady nie wpływa na sytuację pozostałych współdłużników i poręczycieli- nadal są oni zobowiązani do spłaty wierzytelności w przewidzianym w harmonogramie terminie i wysokości.

Tym samym Bank nadal może żądać zapłaty od pozostałych współkredytobiorców pełnej kwoty zobowiązania i to nawet w przypadku umorzenia części zobowiązania wobec upadłego (i nakazania mu spłaty tylko części zadłużenia w planie spłaty). Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla upadłego, bo z jednej strony zostaje on częściowo lub w całości zwolniony z zadłużenia, a jednocześnie w przypadku spłaty zobowiązania przez pozostałych dłużników, mają oni regres (roszczenie zwrotne) ograniczone do kwoty wskazanej w planie spłaty. W razie wątpliwości co do warunków umowy kredytowej i wpływu ogłoszenia upadłości na kredyt zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – przesłanki negatywne
W każdej sprawie, przed skierowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy przenalizować, czy zaistniały negatywne przesłanki uniemożliwiające uwzględnienie takiego wniosku przez sąd.

Podstawową przesłanką negatywną, która sprawia najwięcej problemów, jest brak złożenia w przeszłości, przez obecnego konsumenta, wniosku o ogłoszenie upadłości. Jakich sytuacji dotyczy ten przepis? Przede wszystkim dotyczy on byłych przedsiębiorców, prowadzących w przeszłości jednoosobowe działalności, którzy pomimo zaistniałych problemów finansowych nie złożyli wniosku ogłoszenie upadłości swojej firmy w ustawowym terminie. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział okres „karencji” i tym samym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie mógł zostać uwzględniony dopiero po upływie 10 lat od chwili powstania niewypłacalności.

Celem wskazanego rozwiązania jest uniemożliwienie dłużnikom wyboru korzystniejszej procedury upadłości konsumenckiej, z pominięciem obowiązku ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorcy. Należy w tym miejscu przypomnieć o różnicach w funkcjach obu procedur upadłościowych i istotności funkcji oddłużeniowej w upadłości konsumenckiej.

Co ciekawe, w opinii doktryny prawniczej, ta negatywna przesłanka nie dotyczy natomiast osób fizycznych, które były lub są uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców i nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości zarządzanego przez siebie przedsiębiorcy w ustawowym terminie (np. członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Czy zaistnienie powyżej opisanej sytuacji całkowicie wyklucza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Jak to często bywa, ustawodawca zostawił pewien „wentyl bezpieczeństwa”. Tym samym w przypadku zaistnienia tzw. względów słuszności lub względów humanitarnych, które odwołują się do sytuacji, w których brak uwzględnienia wniosków byłby niezgodny z moralnością i sprawiedliwością społeczną, sąd może ogłosić upadłość konsumencką takiej osoby.

Kancelaria Radcy Prawnego Poznań
główna siedziba:
ul. Słowackiego 38/1, 60-825 Poznań
filia Rataje:
os. Rusa 11, 61-245 Poznań
Radca Prawny Łukasz Trzaskowski

696 734 586
biuro@kancelaria-trzaskowski.pl

NIP: 7822823518
REGON: 380649714