Radca prawny prawo budowlane Poznań

Silnie rozwijający się region, jakim niewątpliwie jest Wielkopolska, sprzyja powstawaniu szeregu inwestycji budowlanych. Kancelaria radcy prawnego w Poznaniu oferuje swoje usługi w zakresie reprezentacji Twoich interesów w toku całej procedury inwestycyjnej, niezależnie od tego czy zamierzasz wybudować dom jednorodzinny, czy też halę produkcyjną dla Twojej firmy.

Oferta radcy prawnego dotyczy w szczególności reprezentacji oraz pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego:

 • w postępowaniu w przedmiocie wydania warunków zabudowy,
 • w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę,
 • w postępowaniach legalizacyjnych samowole budowlane,
 • w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • w transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości,
 • w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości,
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii,
 • w sprawie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w sprawach dotyczących procesu budowy (realizacja budowy, spory z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami),
 • w zakresie zawierania i wykonywania umów deweloperskich,
 • w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego,
 • w wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości (w tym także sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA, wydawanie opinie prawnych w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości).

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a procedura legalizacyjna

W toku procedury legalizacyjnej, oprócz kwestii technicznych, istotnym zagadnieniem pozostaje okoliczność, która w praktyce może całkowicie uniemożliwić uzyskanie legalizacji inwestycji przeprowadzonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to kwestia posiadania przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Główny problem dotyczy sposobu ujęcia tej kwestii przez ustawodawcę. O ile w przypadku budowy bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia Prawo budowlane przewiduje obowiązek przedłożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to takiego obowiązku nie ma wyraźnie wyartykułowanego w art. 51 Prawa budowlanego, który dotyczy przede wszystkim samowolne realizowanych robót budowlanych niebędących budową.

Radca prawny prawo budowlane Poznań

Dlatego też powstaje pytanie, czy organy nadzoru budowlanego, w toku procedury legalizacyjnej, mogą żądać od inwestora przedstawienia takiego oświadczenia, a przede wszystkim czy mogą badać tę okoliczność i uznać ją za warunek ewentualnej legalizacji.

Niestety praktyka organów nadzoru budowlanego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych nie są w tym zakresie korzystne dla inwestorów. Dość powszechnie przyjmuje się, że o ile inwestor w tzw. procedurze naprawczej nie musi przedstawiać oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to kwestia ta musi być wyjaśniona przez organ prowadzący postępowanie. Tym samym brak takiego prawa, a więc także brak zgody współwłaściciela nieruchomości lub zgody zastępczej wydanej przez sąd powszechny może prowadzić do nakazu rozbiórki. W świetle wykładni językowej regulacji dotyczących procedury naprawczej taka praktyka organów nadzoru budowlanego może budzić pewne wątpliwości. Jednakże nie można również odmówić racji argumentacji odwołującej się do zadań nadzoru budowlanego, w skład których wchodzi nie tylko dbanie o zgodność inwestycji z przepisami technicznymi, ale również uwzględnianie innych aspektów, w tym kwestii ochrony praw współwłaścicieli nieruchomości. W tym kontekście wyłączenie uprawnienia do badania, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (i to tylko w procedurze naprawczej) byłoby nieracjonalne.

Tym samym powstaje również pytanie jak wykazać tę zgodę współwłaściciela nieruchomości, gdy nie została ona wyrażona na piśmie przed realizacją prac. W orzecznictwie wskazuje się, że można próbować wykazywać ją przy wykorzystaniu dowodu z zeznań świadków, którzy potwierdzą takową okoliczność. Natomiast wskazanej zgody nie można natomiast domniemywać z faktu braku reakcji czy też sprzeciwu współwłaściciela na wykonywane prace.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców oraz konsumentów. Zapraszam do skorzystania z usług radcy prawnego w zakresie prawa budowlanego.

Kancelaria Radcy Prawnego Poznań
główna siedziba:
ul. Słowackiego 38/1, 60-825 Poznań
filia Rataje:
os. Rusa 11, 61-245 Poznań
Radca Prawny Łukasz Trzaskowski

696 734 586
biuro@kancelaria-trzaskowski.pl

NIP: 7822823518
REGON: 380649714